بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 94صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ==========================================بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن|32011634|xln|ارزیابی عملکرد, پروژه‌های تحقیقاتی, تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس و ویکور),پایان نامه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن,پروژه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آنتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 94صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

یکی از واحدهای مهم در هر سازمانی که می‌تواند سازمان را در دست یافتن به استراتژی‌های خود یاری کند، واحد تحقیق و توسعه است. مسئله ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی به یکی از پر چالش- ترین مسائل تصمیم‌گیری در سازمان‌ها تبدیل شده است. پروژه‌ها باید قابل ارزیابی و اولویت‌بندی باشند تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستم‌های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده است، که در این پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی به بررسی و شناسایی معیاره‌های موثر بر اثربخشی پروژه‌ها پرداخته شده است و در ادامه با توجه به معیارهای بدست آمده به سنجش اثربخشی پروژها از روش تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شده است. در این پژوهش 15 پروژه‌ی تحقیقاتی که طی 5 سال اخیر در شرکت برق منطقه‌ای یزد صورت گرفته است، مورد ارزیابی قرار گرفت که با استفاده از روش پیشنهادی تاپسیس پروژه‌ی ششم با عنوان بررسی علل تاخیر در انجام پروژه‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد و با روش ویکور فازی پروژه‌ی تحقيق در بازه زماني تست سيستم حفاظتي پست‌هاي فوق توزيع و انتقال به عنوان پروژه‌‌های اثربخش شناخته شد.

مقدمه

با گسترش فن‌آوری و لزوم روزآمدی دانش در جوامع کنونی، سازمان‌ها و نهادهای موجود در هرجامعه‌ای باید به دنبال نوآوری و به روزرسانی خود باشند که در این راستا برخی سازمان‌ها به دلائلی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهند شد، که باید این مسائل شناسایی شده و اقداماتی در جهت حل آنها صورت پذیرد. در واقع سازمان‌ها همین مسائل و مشکلات به وجود آمده را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی شناسایی کرده و برای انجام در اختیار واحدهای مربوط قرار میدهند. یکی واحد مهم در هر سازمان که می‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک خود یاری رساند و در جهت حل مشکلات ذکر شده اقدام نماید، واحد تحقیقاتی در سازمان است. به طور معمول پروژه‌های مختلفی در واحدهای تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان به طور همزمان در حال اجرا هستند که ارزیابی عملکرد این پروژه‌ها برای مدیران سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است )توکلی و همکاران، 1389).
اصولا اندازه‌گیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه ایفا میکند. ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سنجش، اندازه‌گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی عملکرد طی دوره های معین می پردازد. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به صورت مستمر ایجاد شود، موجب ارتقای عمکرد و بهبود در هر واحد سازمانی میشود )صالح زاده وهمکاران,1390).
تا کنون سیستم های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده اند ولی مسئله قابل تامل این است که این سیستم از جامعیت لازم برخوردار باشد و توانایی سنجش عملکرد واقعی پروژه‌ها را داشته باشد. در این پژوهش سعی بر این است تا با تلفیق تکنیک‌های متفاوت و گوناگونی تصمیم گیری چند معیاره ، روش دلفی و مجموعه فازی به ارائه ی رویکردی نوین، کارا و جامع جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی پرداخته شود. در این فصل نیز به شرح خلاصه ای از کلیات تحقیق صورت گرفته پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول 1
کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله يا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق): 3
1-3- اهمیت مسأله تحقيق 5
1-4- سوالات پژوهش 6
1-5- قلمرو تحقيق 6
1-5-1- قلمرو مكاني و زمانی تحقيق 6
1-6- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق 6
1-7- روش انجام تحقیق 7
1-8- کليد واژه ها 7
1-9- ساختار کلی تحقیق 7
فصل دوم 9
ادبیات پژوهش 9
2-1- مقدمه 10
2-2- تحقیق و توسعه 11
2-2-1- انواع تحقيقات 14
2-2-2- نتيجه حاصل از فعاليت هاي تحقيق و توسعه 15
2-3- ارزیابی عملکرد 16
2-4- ارزیابی عملکرد پروژه 18
2-5- اثربخشی 19
2-6- روش‌های اندازه‌گیری 21
2-6-1- رویکرد دلفی فازی 21
2-6-2- مجموعه فازی 22
2-6-3- روش آنتروپی شانون 26
2-6-4- تصمیم گیری چندمعیاره 26
2-7- پیشینه پژوهش 29
2-8- جمع بندی 34
فصل سوم 35
روش پژوهش 35
3-1- مقدمه 36
3-2- روش تحقیق 36
3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 38
3-3-1- معرفی شرکت برق منطقه‌ای یزد 38
3-4- گام‌های انجام تحقیق 40
3-4-1- تعیین شاخص‌های موثر با استفاده از روش دلفی فازی 42
3-4-2- مشخص کردن توالی معیارها بر اساس نظر خبرگان 43
3-4-3- جمع آوری داده‌ها 43
3-4-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها 43
3-5- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌ها 44
3-5-1- رویکرد دلفی فازی 44
3-5-2- روش آنتروپی شانون 48
3-5-3- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره 49
فصل چهارم 57
تجزیه و تحلیل داده‌ها 57
4-1- مقدمه 58
4-2- تعیین معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش دلفی فازی 58
4-3- تعیین وزن شاخص های موثر بر سنجش اثربخشی با استفاده از روش آنتروپی 65
4-4- تعیین رتبه بندی پروژه‌ها با توجه به شاخص های موثر با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 68
4-4-1- تکنیک تاپسیس 68
4-4-2- تکنیک ویکور فازی 73
فصل پنجم 76
نتیجه گیری و پیشنهادها 76
5-1- مقدمه 77
5-2- نتیجه گیری 77
5-3- پیشنهادات پژوهشی 81
منابع 82