بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در137صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ==========================================بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE|32011638|xln|بازاریابی حسی, خرید مشتریان,پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان, بر اساس مدل SWIPE,پروژه بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان, بر اساس مدل SWIPE,دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان, بر اساس مدل SWIPE, ,,,
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPEتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در137صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE خودرو مرسدس بنز در شهر تهران سال1393است. پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق، کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود كه بر اساس مقياس پنج درجه‌ای ليكرت درجه‌بندی شدند. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مشتریان مرسدس بنز در شرکت ستاره ایران بود. برای تعیین حجم نمونه به فرمول شارل کوکران استناد شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری در دسترس (اتفاقی) استفاده شد. تعداد 384 پرسشنامه برای تحلیل جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره¬گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون کلوموگرف- اسمیرنف، رگرسیون خطی دو متغیره و تحلیل واریانس فریدمن) صورت گرفت. نتیجه آزمون رگرسیون نشان داد که بازاریابی حسی و ابعاد آن بر خرید مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بین ابعاد بازاریابی حسی تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: بازاریابی حسی، خرید مشتریان، تجربه، قیمت، چیدمان، تعامل، تبلیغات دهان به دهان
مقدمه
امروزه بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش‌تر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تأثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که، در این محیط متلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مجبور شده‌اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر به مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش گیرند (هاریسون، 2000، 1).
در واقع اینک خریداران و مصرف کنندگان بیشتری در برابر برخی انواع خاص از تبلیغات و بازاریابی سنتی مقاومت (و حتی حساسیت) نشان می‌دهند. مردم از قبول اطلاعیه‌های کاغذی با چاپ های عالی هم به طور اتوماتیک امتناع می کنند، زیرا هیچ ارتباطی را در مورد ارزش واقعی محصول با مشتری و مصرف کننده برقرار نمی‌کند.
در این میان باید به یک رویکرد جدید تحت عنوان بازاریابی حسی توجه خاصی مبذول داشت. بازاریابی حسی یک رویکرد بازاریابی به تصمیم گیری خرید است و آن را مبتنی بر این واقعیت می‌داند که امروزه مردم بیشتر بر یک ارزیابی صادقانه از کالاها و خدمات که توسط همتایان آنها صورت گرفته باشد، اعتماد می‌کنند.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل 1 2
کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1 بیان مسأله 4
1-2 اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق 8
1-3 اهداف تحقیق 8
1-4 سوالات پژوهش 8
1-4-1 پرسش اصلی 9
1-4-2 پرسش‌های فرعی 9
1-5 روش تحقیق 10
1-6 ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-7 تحلیل داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده 10
1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10
1-9 مدل مفهومی پژوهش 14
فصل 2 15
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15
مقدمه 16
2-1تاریخچه و مراحل تکامل بازاریابی 18
2-1-1مرحله اول: محصول گرایی (کالا گرایی) 19
2-1-2 مرحله دوم: بازارگرایی (فروش گرایی) 20
2-1-3 مرحله سوم: مشتری گرایی: 21
2-1-4 مرحله چهارم: رفاه گرایی: 22
2-2 زیربنای مفهومی 23
2-3 از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی رابطه‌مند 26
2-4 چرخه حیات روابط 27
2-5 مدل بازارهای شش‌گانه 28
2-5-1 بازار مشتریان 30
2-5-2 بازار مراجعان 31
2-5-3 بازار داخلی 31
2-5-4 بازار جذب نیروی انسانی 32
2-5-5 بازار تأثیرگذاران 33
2-5-6 بازار عرضه‌کنندگان 33
2-6 مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند 34
2-7 پارادایم بازاریابی رابطه‌مند 35
2-8 تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند 37
2-9 اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند 42
2-10 آمیزه بازاریابی 45
2-11 تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی 46
2-11–1 تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت 46
2-12 تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی 49
2-13مدل SWIPE 50
2-13-1 مبانی نظری مختلف 51
2-13-2 توجه به ابعاد مختلف 52
2-13-3 ارتباطات مختلف بازاریابی 52
2-13-4 نقش متفاوت مشتریان 52
2-14 نقش آمیزه بازاریابی 4P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی 53
2-14-1 محصول 53
2-14-2 قیمت 54
2-14-3 توزیع 54
2-14-4 ترویج 55
2-15 عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی 55
2-15-1 تجربه 55
2-15-2 قیمت 56