تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر

تحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در156صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ====================================تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر|32011642|xln|یرنامه ریزی فرهنگی,رفتارفرهنگی,رسانه وآموزش های تلویزیونی,پایان نامه تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر,پروژه تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتا
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهرتحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در156صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیرگذاری برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی ازتومی پرسند بر رفتار فرهنگی مردم شهر تهران انجام شد که در این راستا نمونه های جامعه آماری به شیوه ی غیراحتمالی ونمونه گیری اتفاقی باحجم نمونه 313نفر ازمناطق شمال،جنوب،مغرب،مشرق ومرکزی شهر تهران انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوری داده ها استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق این برنامه تلویزیونی بررفتارفرهنگی شهروندان تهرانی تاثیر دارد وبرنامه ریزی فرهنگی می تواند از طریق برنامه های تلویزیونی به ارزیابی اهداف فرهنگی-اخلاقی تاثیرگذاربرمردم تهران بپردازد.در پایان این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از کارکرداموزشی در رسانه های فراگیر به شیوه ای تاثیرگذار آموزه های فرهنگی را به روش غیرمستقیم و در راستای فرهنگ پذیری وارتقای سطح فرهنگی شهروندان بابرنامه ریزی،اجرا وارزیابی دقیق تر پیگیری نمود.
واژگان کلیدی: یرنامه ریزی فرهنگی،رفتارفرهنگی،رسانه وآموزش های تلویزیونی
مقدمه
در جامعه ای که تصاویر ابزاری-اغلب بدون حتی یک کلمه- به کارمی روند تاعواطف واحساسات ما را درهر نوبت برانگیزانند و به کار گیرند، برنامه های آموزشی بایستی محرک توسعه ی ابزار تجزیه و تحلیل انتقادی تصاویر باشند تا مردمان عادی از تأثیر قلمرو زیبایی شناختی و پیوند اسرارآمیز ارزش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی بهره مند شوند (برتون،413:2000).
از آن جا که فرهنگ بزرگ ترین نیاز جامعه ی بشری است و عامل اصلی پویایی و نشاط و تداوم حیات جوامع، امروزه مباحث حوزه ی فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل در توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. نقش مؤثر و بنیادین فرهنگ در کلیه ی عرصه های زیستی و فکری بشر چشم انداز جدیدی در حوزه های عینی و ذهنی ایجاد کرده است.(مسعودی،3:1388) فرهنگ روح همبستگی و تداوم حیات معنوی و وجدان عمومی یک ملت، قوم و سرزمین است.فرهنگ و تمدن عامل غرور ملی ، زنجیره ی تداوم حیات تاریخی و عامل بقای یک جامعه در شرایط حال و بستر حیات معنوی و مادی جوامع در آینده است. فرهنگ، انسان ها و جوامع را به گذشته ی تاریخی شان متصل و پویایی و تکامل حیات فصلی آن ها را تضمین می کند و چراغ روشنی بخش حرکت جوامع به سوی فضیلت ها، زیبایی ها، ارزش ها، و هنجارهای انسجام بخش در آینده خواهد بود. (صالحی امیری8-7 :1388)
به نظر می رسد شناخت محیط فرهنگی به منظور هرچه پویاتر کردن ارزش های درونی هر فرهنگ برای ورود به عرصه ی جهانی ضروری می باشد. بدین منظور است که می بایست با ایجاد و به کار بستن یک برنامه ریزی اصولی در حوزه ی فرهنگ و البته منطبق بر خاستگاه درونی هر کشور و با استفاده از ابزارهای مؤثر و کارآمد همچون رسانه بتوان تأثیرگذاری های مطلوب و موردنظر را به وجود آورد.(توحیدفام، 18:1390) به خصوص آن که تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر ما، اثرات مهم و معناداری بر ماهیت افراد از رسانه ها نهاده است و برنامه ریزان، سیاست گزاران و نخبگان نمی توانند از این تغییرات در تعیین خط مشی های موردنظر غفلت کنند.لذا اگر بخواهیم از آنچه افراد آماده ی شناخت و دانستن پیرامون فرهنگ و رسانه هستند، آغاز کنیم نیازمند آنیم که دانش و تجربه را در بافت اجتماعی و فرهنگی گسترده تری قرار دهیم. و بنابراین نیازمند آنیم که نقش رسانه ها را به مثابه فرآیندی پویا و چندبخشی در حوزه ی برنامه ریزی فرهنگی درک کنیم ، فرآیندی که موضوع تعامل میان فن آوری، فرهنگ، برنامه ریزی و نظام ارزشی مخاطبین است.(باکینگهام،همان:54-53)
فهرست مطالب
فصل اول
1 1مقدمه 22
1 2بیان مسئله 23
1 3ضرورت و اهمیت تحقیق 24
1 4 اهداف تحقیق 25
1 4 1 هدف کلی 25
2 4 1 هدف کاربردی 25
1 4 3 هدف ویژه 25
1 5 سوالات تحقیق 25
1 5 1 سوال اصلی 26
2 5 1 سوالات فرعی 26
1 6 فرضیه های تحقیق 26
1 6 1 فرضیه اصلی 26
2 6 1 فرضیه فرعی 26
1 7 روش تحقیق 27
1 8 روش جمع آوری اطلاعات 27
1 9 جامعه آماری 27
1 10 واحد آماری 28
1 11 محدودیت های تحقیق 28
1 12 تعریف مفاهیم تحقیق 28
12 1 برنامه ریزی 29
1 12 1 1 تعریف برنامه ریزی 29
1 12 2 فرهنگ 29
1 12 2 1 تعریف فرهنگ 29
1 12 3 برنامه ریزی فرهنگی 30
1 12 3 1 تعریف برنامه ریزی فرهنگی 30
1 12 4 رفتار فرهنگی 31
1 12 4 1 تعریف رفتار فرهنگی 31
1 12 5 رسانه 31
1 12 5 1 تعریف رسانه 31
1 13 چهارچوب نظری تحقیق 32
1 14 مدل تحلیلی تحقیق 32
فصل دوم
2 1 برنامه ریزی 34
2 1 1 مقدمه 34
2 1 2 تعریف کاربردی برنامه ریزی 34
2 1 3 انواع برنامه ریزی 35
2 1 3 1 برنامه ریزی تخصصی 35
2 1 3 2 برنامه ریزی جامع(استراتژیک) 26
2 1 3 3 برنامه ریزی عملیاتی(اجرایی) 37
2 1 4 مراحل برنامه ریزی 38
2 1 4 1شناسایی مقتضیات موجود(فرصت ها و محدودیت ها) 38
2 1 4 2 تعیین اهداف کوتاه مدت 38
2 1 4 3 کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت های ضروری 39
2 1 4 4 طبقه بندی و تحلیل اطلاعات 39
2 1 4 5 ارائه فرضیه هایی بر مبنای پیش بینی وضعیت آینده 40
2 1 4 6 جستجوی بدیل ها و برنامه های جایگزین 40
2 1 4 7 ارزیابی بدیل های گوناگون 40
2 1 4 8 انتخاب بدیل مناسب 41
2 1 4 9 تدوین برنامه های فرعی و پشتیبانی 41
2 1 4 10 تنظیم توالی فعالیت ها و جداول زمانی 41
2 1